Индустриален Център Тракия
IC Trakia Индустриален Център Тракия АД
 

Кварцови пясъци

ICTrakia

Площи под наем

ICTrakia

Машина

ICTrakia
 

"Индустриален център Тракия" АД

Декларация за поверителност съгласно GDPR (потребители)

Какъв е обхватът на настоящата Декларация за поверителност?
Настоящата Декларация за поверителност съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) на ЕС разяснява как, обработва Вашите лични данни. Тя също така може да включва лични данни за други лица, когато споделяте техните лични данни с нас. В нея се съдържа подробна информация за това как събираме личните Ви данни, защо ги събираме и с кого можем да ги споделяме. Настоящата Декларация за поверителност разкрива и Вашите права по отношение на личните данни. Това се отнася за всички Ваши лични данни, включително лични данни, съхранявани по електронен път или на хартиен носител.

Какви лични данни можем да събираме за Вас?
„Индустриален център Тракия” АД събира и обработва Вашите лични данни, които могат да са предоставени директно от Вас, от публично достъпни източници или от трети страни, с които имаме сключени договори (напр. фирми, които провеждат пазарни проучвания, фирми извършващи счетоводно обслужване и др.). Личните данни включват цялата информация, която Ви идентифицира или може да бъде използвана за Вашето идентифициране. Видовете лични данни, които събираме, зависят от естеството на взаимоотношенията Ви с „Индустриален център Тракия” АД и приложимото законодателство. Личните данни, които обработваме за Вас, включват данните, които събираме директно от Вас като част от отношенията Ви с нас или чрез други взаимодействия, които може да имате с нас.

Информацията, която обработваме за Вас, може да включва, в зависимост от целите, следните лични данни:
- име;
- лична информация за връзка (адрес, телефон, електронен адрес);
- ЕГН /при необходимост/;
- демографски данни /при необходимост/;
- здравни и други чувствителни лични данни /при необходимост/;
- събрани данни от бисквитки /при необходимост/;
- събрани данни от използване на уебсайтове/мобилни устройства и анализи /при необходимост/;
- програми и дейности, в които сте участвали /при необходимост/ ;
- мнения за нас или за нашите продукти и услуги /при необходимост/;
- комуникация и други лични предпочитания /при необходимост/;
- искания на информация за продукти /при необходимост/;
- информация, свързана с плащания; и/или
- финансова информация (банкови сметки и кодове, номера на кредитни карти) /при необходимост/.

Как ще използваме Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни включва операции, в които можем да записваме, организираме, структурираме, съхраняваме, адаптираме или променяме, извличаме, консултираме, използваме, разкриваме Вашите лични данни при предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Можем да обработваме Вашите лични данни за следните цели:
- съобщаване на информация за безопасността на продуктите и услугите;
- отговаряне на Ваши запитвания за информация, продукти или услуги;
- корпоративно съответствие и съображения за сигурност на съоръжения и мрежи;
- упълномощаване, предоставяне, администриране, наблюдение и прекратяване на достъпа до или използването на уебсайтове, системи, съоръжения, записи, собственост и/или инфраструктура на „Индустриален център Тракия” АД;
- вътрешни разследвания на евентуални нарушения или неспазване на нашите политики и процедури;
- одитиране на нашите програми и услуги за целите на постигане на съответствие;
- съдебни производства и държавни разследвания (като разпореждания, призовки и съдебни заповеди);
- определяне на Вашата допустимост за определени продукти, услуги или програми;
- когато сме правно задължени да обработваме лични данни;
- комуникация във връзка с пазарни проучвания и разработка на продукти;
- комуникация във връзка с продуктова информация;
- бизнес и маркетингови проучвания;
- поръчки на продукти;
- усъвършенстване и разработване на нашите продукти и услуги;
- статистически анализи;
- обработване на плащания; и/или
- администриране на уебсайтове.

За всякакви други цели, за които се изисква Вашето уведомление и съгласие, включително и цели, наложени от местното законодателство, ще получим Вашето съгласие, преди да обработваме личните Ви данни за тези цели.

На какво правно основание обработваме личните Ви данни?
Приложимото правно основание, на базата на което обработваме Вашите лични данни за посочените по-горе специфични цели, включва следното:
- Въз основа на Вашето съгласие: В някои случаи може да поискаме Вашето съгласие дасъбираме и обработваме Вашите лични данни и Вашите чувствителни лични данни. Акорешите да ни предоставите съгласието си, имате право по-късно да го оттеглите (или да сеоткажете), като се свържете с нас, използвайки данните за контакт от раздел „Как да сесвържете с нас“ по-долу. Имайте предвид, че оттеглянето на съгласието няма да се отразивърху обработката на личните Ви данни, която вече е настъпила. Когато обработвамеличните Ви данни въз основа на получено съгласие, ще Ви предоставим по-подробнаинформация в момента, в който получаваме Вашето съгласие.
- Съответствие с приложимото законодателство или изпълнение на договор: Приопределени обстоятелства може да се наложи да обработваме личните Ви данни, за даспазим съответните правни разпоредби/регулации или да изпълним задълженията си подоговор, по който сте страна. Когато обработваме личните Ви данни с цел изпълнение направните ни задължения, вероятно няма да Ви бъде разрешено да възразите срещу тазидейност по обработване, но обикновено ще имате право на достъп до или преглед на тазиинформация, освен ако това не би възпрепятствало изпълнението на нашите правнизадължения. Когато обработваме данните с цел изпълнение на задължения по договор,по който Вие сте страна, е възможно да не можете да възразите срещу това обработване,или ако изберете да се откажете или да възразите срещу обработката, това може даповлияе способността ни да изпълним договорно задължение, което е и Ваше.
- Нашите законни права: Може да обработваме Вашите лични данни въз основа на нашитезаконни права при комуникацията и управлението на взаимодействията си с Вас въввръзка с нашите продукти и услуги, научни изследвания и възможности за обучение. Вдопълнение към другите права, които може да сте описали по-долу, имате право давъзразите срещу такава обработка на личните Ви данни. Имате право да възразите срещутакава обработка на личните Ви данни, като се свържете с нас, използвайки данните законтакт от раздел „Как да се свържете с нас“ по-долу.
На кого и кога ще разкриваме или споделяме личните Ви данни?
Ще споделяме или разкриваме Вашите лични данни със следните субекти:
- Държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
- Третите страни, с които сключваме договори за изпълнение на услуги от наше име, за даизвършват дейности или функции, свързани с целите на обработката, по отношение наличните Ви данни, са описани по-горе. В този случай ще изискваме от тези трети страни,действащи от наше име, да запазят поверителността и да защитават сигурността наличните Ви данни, които споделяме с тях. Тези трети страни трябва да се съгласят подоговор, че няма да използват или разкриват Вашите лични данни за каквито и да е цели,различни от необходимото за предоставяне на услугите, за извършването на услугите отнаше име или за спазване на приложимите законови и подзаконови нормативни актове.
- Потенциални или действителни купувачи – трети страни. Ако решим дапреструктурираме или продадем бизнеса си чрез продажба, сливане или придобиване,можем да споделим Вашите лични данни с действителни или възможни купувачи. Щеизискваме от тези купувачи да третират личните Ви данни в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.

Как защитаваме Вашите лични данни?
Използваме стандартни административни, технически и физически мерки за защита на личните Ви данни срещу загуба, кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, изменение, разкриване и унищожаване. Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до онези служители и трети страни, действащи от наше име, които имат основателна бизнес нужда от такъв достъп. Ще предаваме Вашите лични данни само на трети страни, действащи от наше име, от които сме получили писмено уверение, че Вашите лични данни ще бъдат защитени по начин, съответстващ на настоящата Декларация за поверителност и нашите политики и процедури за поверителност.

Колко време ще пазим Вашите лични данни?
Вашите лични данни ще бъдат запазени за срока на взаимоотношенията Ви с нас. Ще съхраняваме и пазим личните данни, които събираме за Вас, в съответствие с Фирмената политика за съхраняване на записите, след което те ще бъдат архивирани или изтрити. Имайте предвид, че определена информация може да бъде запазена за по-дълъг период от време, ако имаме продължаващи задължения към Вас или ако това се изисква от местното законодателство.

Какви са Вашите права?
Имате право да видите и да получите копие на личните данни, които имаме за Вас, включително електронно копие, както и да изискате от нас да извършим корекции на неточни или непълни лични данни, които имаме за Вас. Също така можете да поискате да изтрием Вашите лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които сте ги предоставили, да ограничите как обработваме Вашите лични данни само до определени цели, където изтриването не е възможно, или да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от нас. При определени обстоятелства може да поискате да изпратим копие от личните Ви данни на трета страна по Ваш избор.

За да упражните което и да е от тези права, свържете се с нас, като използвате данните за контакт на дружеството. Ако смятате, че правата Ви са били нарушени имате и право да подадете жалба до Дружеството.

Какво ще стане, ако преразгледаме настоящата Декларация за поверителност?
Периодично може да внасяме промени в настоящата Декларация за поверителност, за да отразимпромените в правните ни задължения или начините, по които обработваме личните Ви данни. Ще Ви информираме за всички съществени редакции на настоящата Декларация за поверителност и тя ще влиза в сила, след като сте били уведомени.

Как можете да се свържете с нас, ако имате въпроси или опасения?
Можете да се свържете с нас, като използвате данните за контакт по-долу, за да:
- задавате въпроси;
- изразите опасения или да подадете жалба;
- откажете от програма или услуга; и/или
- да упражните някое от гореизброените права, включително достъп, корекция,преносимост, възражения, ограничение и изтриване.

Лице за контакт: „Индустриален център Тракия” АД
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе” 53
Имейл адрес: trakia2002@yahoo.com

С какви средства за обжалване разполагате?
За повече информация за правата Ви относно поверителността и защитата на данните, или ако не можете да разрешите даден проблем директно с нас и желаете да подадете жалба, свържете се с Комисия за защита на личните данни.

ICTrakia
 
складове под наем
машина за производство на смеси за сухо строителство
 
Индустриален Център Тракия